Pagninilay Gawain 6 Panuto: 1. Sa lyong journal o kuwaderno, isulat ang iyong nararamdaman at reyalisasyon tungkol sa bahagi na gagampanan mo sa pagpapairal ng katarungang panlipunan. 2. Ano para sa iyo ngayon ang kabuluhan ng pag-aaral mo sa modyul na ito bilang isang taong namumuhay sa lipunan kasama ang kapuwa? Ipaliwanag.

Answer :

Other Questions